BADANIA LEKARSKIE – KOLEJNE PODSTAWOWE ZMIANY

16 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa, która w czasie stanu epidemii wprowadziła m.in. zmiany dotyczące badań okresowych i wstępnych pracowników i wydłużyła ważność orzeczeń lekarskich. Regulacja umożliwia także wstrzymanie przez organ administracji terminów na załatwienie sprawy oraz wydłuża terminu złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] dotyczy m.in.:

  • Badań okresowych i wstępnych pracowników, w tym pracowników biurowych;
  • Wydłużenia ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. Zachowują one ważność nie dłużej niż do upływu 180 dni (zmiana z 60 dni) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;
  • Możliwości wstrzymania przez organ administracji terminów na załatwienie sprawy;
  • Uchybienia przez stronę terminu w okresie trwania epidemii COVID-19 i obowiązku organu w zakresie poinformowania  o tym strony;
  • Wydłużenia terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu (z 7 do 30 dni).

W ustawie znajdziemy główne zmiany dotyczące badań lekarskich.

Pkt. 1. Odwołanie zawieszania poddawania się badaniom okresowym pracownika. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracownik jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu na wykonanie zaległych badań okresowych. 

Pkt. 2. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie te może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Ponadto orzeczenie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika. 

Pkt. 3. Wstępnym badaniom nie będą podlegać osoby, które przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą.

Pkt. 4. Wstępnym badaniom nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Odwołania prawne

  • Ustawia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) (ustawa COVID-19);
  • Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2255).

Nie zatrzymuj się tutaj

Czytaj więcej:

WAKACJE

Odpoczywajcie słonecznie. Życzymy Wam pełnych wrażeń i dużo nowych znajomości. Nabierajcie sił na dalsze lata edukacji i nową energię, którą podarujecie kolejnym pokoleniom.

czytaj więCEJ »

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Szanowna Dyrekcjo! Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkół, Przedszkoli i Żłobków! Dziękujemy Państwu za całoroczną współpracę. Niech błogi odpoczynek i prawdziwa regeneracja sił sprawi, że po

czytaj więCEJ »