SPRAWDŹ CZY SPEŁNIASZ SWOJE OBOWIĄZKI

Bezpieczeństwo w szkole – podstawowe obowiązki dyrektora szkoły w zakresie BHP

Szkoła to miejsce, w którym dzieci spędzają większość dnia. Wszyscy chcemy, by była ona miejscem bezpiecznym. Z tego względu przepisy BHP obowiązujące w oświacie są restrykcyjne, by ograniczyć szkolne wypadki do minimum. Jakie obowiązki w zakresie BHP nakłada na dyrektorów szkół polskie prawo?

Obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły

Dyrektor szkoły ma obowiązek przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa pomieszczeń szkolnych i terenu należącego do szkoły. Kontrolę można przeprowadzić w dowolnym czasie, choć najlepszą porą są pierwsze dni po zakończeniu roku szkolnego, kiedy nie przeszkadza nam już obecność uczniów i jednocześnie mamy wystarczająco dużo czasu, by naprawić uchybienia przed ponownym rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. W jaki sposób najlepiej przeprowadzić kontrolę? Warto przygotować listę kontrolną, na której moglibyśmy „odhaczać” poszczególne aspekty wymienione w rozporządzeniu po dokonaniu ich oceny. Najlepiej byłoby, gdyby kontrole przeprowadziły dwie osoby: dyrektor szkoły i inspektor BHP. Dyrektor skupiłby się na ocenie warunków nauki, a inspektor BHP na ocenie warunków pracy nauczycieli i pracowników administracyjnych.

Obowiązek organizowania szkoleń BHP dla nauczycieli

Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować szkolenie BHP dla wszystkich nauczycieli. Program takiego szkolenia powinien obejmować wybrane zagadnienia prawne, informacje o zagrożeniach dla życia i zdrowia, sposobach unikania tych zagrożeń i postępowaniu w przypadku ich wystąpienia. Jednym z najważniejszych punktów jest nauka pierwszej pomocy, która jest obowiązkowa dla wszystkich nauczycieli. Szkolenie BHP powinny przeprowadzić osoby z wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Pracodawca ma również obowiązek skierować pracownika na badania lekarskie przed jego przystąpieniem do pracy oraz zorganizować szkolenie ogólne wstępne  w pierwszym dniu pracy jak również szkolenie wstępne stanowiskowe.

Obowiązek zaopatrzenia pracowników i uczniów w środki ochrony indywidualnej

W przypadku, gdy specyfika zajęć lekcyjnych (np. zajęć z praktycznej nauki zawodu) wymaga dodatkowych środków ochronnych takich jak środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, dyrektor ma obowiązek je zapewnić.

Obowiązek zapewnienia dostępu do apteczki

W § 44 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje zapis, iż pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Ile ma być w szkole apteczek, gdzie powinny być usytuowane i jak wyposażone należy uzgodnić z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Obsługa punktów i apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Konieczne są także instrukcje dotyczące sposobu udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku, jak również wykazy pracowników przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do apteczki powinien mieć dostęp każdy pracownik w razie wystąpienia zdarzenia wypadkowego.

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

W każdej szkole, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, powinna być instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Z instrukcją tą muszą być zapoznani wszyscy pracownicy. Konieczne jest także wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ewakuację w razie zagrożenia. Osoby te muszą być odpowiednio przeszkolone (art. 209  § 1 pkt 2 k.p.).  wszyscy zaś pracownicy powinni wiedzieć, kto do tych zadań został wyznaczony i jak się z nim skontaktować.

To najważniejsze obowiązki dyrektora. Ale nie wszystkie. Specjaliści ds. BHP i ppoż. powinni zawsze trzymać rękę na pulsie, współpracować z dyrektorami i uświadamiać im wszystkie potrzeby pracowników. A obowiązki pracowników wobec pracodawcy to temat na kolejny artykuł…

Nie zatrzymuj się tutaj

Czytaj więcej:

WAKACJE

Odpoczywajcie słonecznie. Życzymy Wam pełnych wrażeń i dużo nowych znajomości. Nabierajcie sił na dalsze lata edukacji i nową energię, którą podarujecie kolejnym pokoleniom.

czytaj więCEJ »

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Szanowna Dyrekcjo! Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkół, Przedszkoli i Żłobków! Dziękujemy Państwu za całoroczną współpracę. Niech błogi odpoczynek i prawdziwa regeneracja sił sprawi, że po

czytaj więCEJ »