Kolejna kontrola PIP w tym samym zakresie przedmiotowym i czasowym

Do głównych zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy – przepisów i zasad bhp w zakładzie pracy, stosunku pracy, legalności zatrudnienia, wynagrodzeń i świadczeń
w związku z wykonywaną pracą, czasu pracy, urlopów
.

Gdy PIP pojawia się zakładzie pracy, kontroluje dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie wymienionym powyżej. Warto jednak wiedzieć, że organ nie przeprowadza kontroli, jeśli ma ona dotyczyć przedmiotu objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ (art. 58 ust.1 ustawy Prawo przedsiębiorców).

W tej kwestii można odszukać wyroki Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (wyrok: III SA/Gl 791/20) potwierdził, że celem wprowadzenia wskazanego przepisu było ograniczenie czasu trwania kontroli oraz ułatwienie działalności i ochrona dla przedsiębiorcy, tak aby ten nie musiał wielokrotnie przekazywać i przedkładać organom tych samych dokumentów, a także by nie narażać przedsiębiorcy na ewentualne różnice w ustaleniach pokontrolnych.

Przepis ten nie dotyczy następujących sytuacji ( o czym traktuje pkt. 58 ust.2 wskazanej ustawy):

 • kontrola ma dotyczyć innego okresu niż ten zakończony kontrolą;
 • ponowna kontrola ma zapobiec zagrożeniu życia lub zdrowia;
 • ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną;
 • ponowna kontrola jest konieczna do przeprowadzenia postępowania w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny;
 • ponowna kontrola jest niezbędna w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykonania decyzji lub postanowień nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą, albo do sprawdzenia wykonania wezwania, zobowiązania, lub weryfikacji powiadomienia;
 • ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania związanego ze złożeniem korekty rozliczenia objętego uprzednio zakończoną kontrolą;
 • pojawi się uzasadnione podejrzenie, że uprzednio zakończona kontrola została przeprowadzona z naruszeniem prawa mającym wpływ na wynik kontroli lub dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe lub protokół kontroli został sporządzony w wyniku przestępstwa;
 • a także jeśli po sporządzeniu protokołu kontroli z poprzedniej kontroli wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody nieznane w chwili przeprowadzenia kontroli, w tym wskazujące na wystąpienie nadużycia prawa.

Przepis ten chroni przedsiębiorcę przed powtarzającą się kontrolą przeprowadzaną przez ten sam organ, w takim samym zakresie, objętym uprzednio zakończoną kontrolą.

Dla przedsiębiorcy z art. 58 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców wynika ochrona przed wielokrotną kontrolą tego samego organu dla tego samego obszaru kontrolowanego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)
 2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251) 
 3. Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-25 III SA/Gl 791/20 
 4. www.pip.gov.pl

Nie zatrzymuj się tutaj

Czytaj więcej:

Światowy Dzień Autyzmu

Autyzm…. Jest na całe życie.  Autyzm nie jest prosty …  Nasze duże ,,dzieci” nadal potrzebują pomocy…  Potrzebują wsparcia i opieki przez całe życie, niestety…  Teraz

czytaj więCEJ »

ZaszczEP się na HejT

Mowa nienawiści- wykluczenie…stały się znakami naszych ulic! OBRZYDLIWE!! ludzie kłócą się i obgadują za wszystko(polityka, wybory, Ukraina, wygląd) no nie dogodzisz! Choć nienawiści zawsze było

czytaj więCEJ »