Konkurs plastyczno – fotograficzny

I. Organizator:

Akademia Rozwoju

i Bezpieczeństwa M&M Prestige Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1/U/1 36-060 Głogów Młp.

II. Temat konkursu: Graficzne przedstawienie zasad bezpiecznego i higienicznego spędzania wolnego czasu podczas letniego wypoczynku wakacyjnego. Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej – fotograficznej o tym, jak spędzają wakacje dbając o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

III. Cele konkursu:

 • przyswojenie zasad zachowania bezpieczeństwa na wakacjach – nad morzem, jeziorem, w górach, mieście, na wsi, w lesie, w miejscu zamieszkania
 • kształtowanie świadomości dbania o bezpieczeństwo własne i innych w otoczeniu dziecka
 • budzenie ciekawości poznawczej
 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni plastycznej lub fotograficznego spojrzenia inspirowanych bezpieczeństwem swoim i innych
 • umożliwienie dzieciom wyrażania środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć

 IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz klas 1 – 8 szkoły podstawowej. Przedszkolaki wykonują pracę plastyczną, uczniowie pracę plastyczną lub fotograficzną.
 2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 1 pracę w  kategorii: praca plastyczna lub fotografia.
 3. W kategorii plastycznej należy wykonać plakat, z którego będzie wynikała świadomość dzieci związana z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas wakacji. W kategorii fotograficznej należy wykonać kolaż z własnych zdjęć. Plakat i kolaż muszą zawierać wybrane przez dzieci zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacji.
 4. Dobór technik plastycznych jest dowolny (malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, kolaż, itp.).
 5. Forma pracy: indywidualna lub rodzinna.
 6. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą: imię
  i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola lub szkoły podstawowej, numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna oraz wypełniony przez opiekuna załącznik nr 1
  do Regulaminu (prace bez w/w danych nie będą brane pod uwagę).
 7. Prace plastyczne i zdjęcia nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac
  w celach promocyjnych.
 8. Prace należy dostarczyć lub przesłać do 31.08.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M Prestige Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1/U/1 36-060 Głogów Młp.

V. Nagrody:

1.Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac plastycznych.

2. Kryterium oceny:

– zgodność z tematyką konkursu – plakat musi zawierać wybrane zasady bezpiecznego zachowania się na wakacjach,

– walory artystyczne,

– ciekawa interpretacja proponowanej tematyki,

– kreatywność w podejściu do tematu

– samodzielność wykonania.

3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

– przedszkolaki

– klasy 1 – 3

– klasy 4 – 8

4. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora.

5. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.

6.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10.09.2021 r. Lista  nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz facebookowej Organizatora.

7. Wszystkich nagrodzonych poinformujemy telefonicznie lub mailowo o terminie i sposobie rozdania nagród.

8. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich i ich opiekunów zgody (załącznik nr 1) na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych
i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.

9. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod adresem:

mm.akademiaprestige@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału !

Poniżej załącznik: prosimy o wydrukowanie i wypełnienie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastyczno – fotograficznego dla dzieci, organizowanego przez Akademię Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M Prestige
Sp. z o.o. pod hasłem „Bezpieczeństwo na wakacjach”

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

…………………………………………………………………….

               (IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO)

………………………………………..

                       (NUMER TELEFONU)

Oświadczam, że:

1.Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu plastyczno – fotograficznego „Bezpieczeństwo na wakacjach” organizowanego przez Akademię Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M Prestige Sp. z o.o. i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)…………………………………………………………………w w/w konkursie.

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, przedszkole, szkoła, numer telefonu – na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

3.Wyrażam również zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora oraz
w prasie w celu informacji i promocji konkursu,

4.Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora.

5.Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście.

6.Zapoznałam(em) się z klauzulą informującą, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego RODO (DZ.U.UE.L.2016.119.1).

….…………………………………………

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Nie zatrzymuj się tutaj

Czytaj więcej:

BEZPIECZEŃSTWO

28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy!  Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzony jest corocznie 28 kwietnia, aby

czytaj więCEJ »