Kontrole placów zabaw – cel

Wyniki przeglądu placu zabaw mówią nam o jego stanie technicznym (kondycji) lub też zgodności z wymaganiami norm. Osoba przeprowadzająca kontrolę odnotowuje wszelkie nieprawidłowości, co stanowi podstawę do koniecznych napraw, konserwacji czy przebudowy. Regularne przeprowadzanie wymaganych kontroli jest jednym z podstawowych elementów dbania o bezpieczeństwo obiektów małej architektury. Wszystkie te działania pozwalają spełnić wymagania przepisów prawa o zapewnieniu przydatności obiektu do użytku.

Norma PN-EN 1176-7 dodatkowo wymaga, aby osoba wykonująca taką inspekcję była osobą bezstronną/ niezależną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w działania związane z powstaniem obiektu (montaż, naprawy, wydatki).

Niezależnie od inspekcji instytucji państwowych, Prawo Budowlane, a także norma PN-EN 1176 nakładają na zarządcę i właściciela placu zabaw obowiązek przeprowadzania we własnym zakresie trzech rodzajów kontroli:

a) Rutynowa kontrola wzrokowa – regularnej (co najmniej raz w tygodniu),

b) Kontrola funkcjonalna – (raz na 1 – 3 miesiące),

c) Kontrola coroczna – główna (raz w roku).

1. Rutynowa kontrola wzrokowa

Kontrola ta polega na regularnym sprawdzaniu ogólnego stanu placu, np. czystości (śmieci, szkło, strzykawki, itp.) oraz zużycia czy niszczenia urządzeń (np. brakujące lub połamane elementy). Częstotliwość takich oględzin powinna być uzależniona od stopnia użytkowania placu zabaw. Place intensywnie użytkowane mogą wymagać codziennych kontroli. Wyniki kontroli oraz jej przeprowadzenie warto odnotować w książce placów zabaw lub podobnym dokumencie, przy pomocy którego sprawowany jest nadzór nad obiektem. Kto przeprowadza rutynową kontrolę wzrokową? „Kontrola codzienna” nie wymaga specjalistycznego sprzętu lub szczegółowej wiedzy w zakresie norm, dlatego tego typu sprawdzenia może wykonywać administrator placu zabaw lub inna osoba wyznaczona przez zarządcę.

2. Kontrola funkcjonalna

Zakres kontroli funkcjonalnej powinien być przeprowadzany w odstępach od 1 miesiąca do 3 miesięcy, w zależności od stopnia użytkowania placu. Jest to bardziej szczegółowy przegląd (niż rutynowa kontrola wzrokowa), podczas którego sprawdzany jest stan i stabilność urządzeń oraz stan fundamentów.

3. Kontrola coroczna

Na czym polega coroczna kontrola stanu technicznego? Jest to podstawowy przegląd placu zabaw, który służy przede wszystkim ustaleniu poziomu bezpieczeństwa użytkowanego obiektu. Podczas kontroli weryfikowany jest wpływ warunków atmosferycznych na urządzenia, np. pojawiające się objawy gnicia czy korozji. Inspektorzy sprawdzają również, m.in.: prześwity dolne urządzeń, czy to jaki wpływ na bezpieczeństwo mają dokonane naprawy lub zainstalowane od ostatniej corocznej kontroli urządzenia (lub ich części).

Kto może wykonywać kontrolę coroczną?

Coroczny przegląd placu zabaw powinna przeprowadzać osoba kompetentna, posiadająca wiedzę z zakresu norm. Do przeprowadzania takich kontroli nie jest konieczne posiadanie uprawnień budowlanych (jak w przypadku 5-letnich), jednak bardzo ważna jest znajomość norm z grupy PN-EN 1176.

Każdą z tych kontroli powinna przeprowadzić osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Protokół z kontroli musi zostać dołączony do książki kontroli placu zabaw, której obowiązek prowadzenia spoczywa na administratorze obiektu.

Kto odpowiada za plac zabaw?

Zgodnie z art. 61 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane, właściciele oraz zarządcy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa obiektu. Zarządcą może być właściciel, osoba mianowana przez właściciela, zarządca nieruchomości, szkoła, gmina, itd.

Zgodnie z ww. ustawą to na zarządcach spoczywa obowiązek utrzymywania obiektów małej architektury w odpowiednim stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem przeglądów, niezbędnych napraw czy remontów. Niewywiązanie się z obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym, stanowi naruszenie przepisów prawa. Warto mieć to na uwadze i regularnie planować kontrole stanu technicznego placów zabaw, czy innych obiektów małej architektury.

Nie zatrzymuj się tutaj

Czytaj więcej:

WAKACJE

Odpoczywajcie słonecznie. Życzymy Wam pełnych wrażeń i dużo nowych znajomości. Nabierajcie sił na dalsze lata edukacji i nową energię, którą podarujecie kolejnym pokoleniom.

czytaj więCEJ »

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

Szanowna Dyrekcjo! Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkół, Przedszkoli i Żłobków! Dziękujemy Państwu za całoroczną współpracę. Niech błogi odpoczynek i prawdziwa regeneracja sił sprawi, że po

czytaj więCEJ »