Kategorie
Aktualności

Szkolenie z BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej (Siedlisko Janczar)

Kolejne szkolenie za nami… Świadomość bezpieczeństwa, odpowiedzialności za drugiego człowieka w trakcie i podczas wykonywania obowiązków wynikających z zakresu czynności w zakładzie pracy to tematyka dzisiejszego spotkania ze świetną grupą.

Dobra atmosfera zawsze wpływa na komfort szkolenia.

Kategorie
Aktualności

Szkolenie z BHP (Bieszczady)

Na pewno każdy z Nas choć raz odwiedził nasze polskie Bieszczady, w poszukiwaniu spokoju, odpoczynku, wyhamowania codziennej rutyny.

Bieszczady.. mają swoje uroki, swoje prawa, swoją głębię..

Akademię Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M Prestige Sp. Z o.o. reprezentowaną przez Mariusza Jodłowskiego, miała przyjemność przeprowadzić szkolenie z BHP w Hotelu Arłamów.

To jedno z takich miejsc, gdzie praca staje się „postojem z przyjemności…”

Kategorie
Aktualności

Bezpieczna Szkoła

SPRAWDŹ CZY SPEŁNIASZ SWOJE OBOWIĄZKI

Bezpieczeństwo w szkole – podstawowe obowiązki dyrektora szkoły w zakresie BHP

Szkoła to miejsce, w którym dzieci spędzają większość dnia. Wszyscy chcemy, by była ona miejscem bezpiecznym. Z tego względu przepisy BHP obowiązujące w oświacie są restrykcyjne, by ograniczyć szkolne wypadki do minimum. Jakie obowiązki w zakresie BHP nakłada na dyrektorów szkół polskie prawo?

Obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły

Dyrektor szkoły ma obowiązek przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa pomieszczeń szkolnych i terenu należącego do szkoły. Kontrolę można przeprowadzić w dowolnym czasie, choć najlepszą porą są pierwsze dni po zakończeniu roku szkolnego, kiedy nie przeszkadza nam już obecność uczniów i jednocześnie mamy wystarczająco dużo czasu, by naprawić uchybienia przed ponownym rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. W jaki sposób najlepiej przeprowadzić kontrolę? Warto przygotować listę kontrolną, na której moglibyśmy „odhaczać” poszczególne aspekty wymienione w rozporządzeniu po dokonaniu ich oceny. Najlepiej byłoby, gdyby kontrole przeprowadziły dwie osoby: dyrektor szkoły i inspektor BHP. Dyrektor skupiłby się na ocenie warunków nauki, a inspektor BHP na ocenie warunków pracy nauczycieli i pracowników administracyjnych.

Obowiązek organizowania szkoleń BHP dla nauczycieli

Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować szkolenie BHP dla wszystkich nauczycieli. Program takiego szkolenia powinien obejmować wybrane zagadnienia prawne, informacje o zagrożeniach dla życia i zdrowia, sposobach unikania tych zagrożeń i postępowaniu w przypadku ich wystąpienia. Jednym z najważniejszych punktów jest nauka pierwszej pomocy, która jest obowiązkowa dla wszystkich nauczycieli. Szkolenie BHP powinny przeprowadzić osoby z wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Pracodawca ma również obowiązek skierować pracownika na badania lekarskie przed jego przystąpieniem do pracy oraz zorganizować szkolenie ogólne wstępne  w pierwszym dniu pracy jak również szkolenie wstępne stanowiskowe.

Obowiązek zaopatrzenia pracowników i uczniów w środki ochrony indywidualnej

W przypadku, gdy specyfika zajęć lekcyjnych (np. zajęć z praktycznej nauki zawodu) wymaga dodatkowych środków ochronnych takich jak środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, dyrektor ma obowiązek je zapewnić.

Obowiązek zapewnienia dostępu do apteczki

W § 44 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje zapis, iż pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Ile ma być w szkole apteczek, gdzie powinny być usytuowane i jak wyposażone należy uzgodnić z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Obsługa punktów i apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Konieczne są także instrukcje dotyczące sposobu udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku, jak również wykazy pracowników przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do apteczki powinien mieć dostęp każdy pracownik w razie wystąpienia zdarzenia wypadkowego.

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

W każdej szkole, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, powinna być instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Z instrukcją tą muszą być zapoznani wszyscy pracownicy. Konieczne jest także wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ewakuację w razie zagrożenia. Osoby te muszą być odpowiednio przeszkolone (art. 209  § 1 pkt 2 k.p.).  wszyscy zaś pracownicy powinni wiedzieć, kto do tych zadań został wyznaczony i jak się z nim skontaktować.

To najważniejsze obowiązki dyrektora. Ale nie wszystkie. Specjaliści ds. BHP i ppoż. powinni zawsze trzymać rękę na pulsie, współpracować z dyrektorami i uświadamiać im wszystkie potrzeby pracowników. A obowiązki pracowników wobec pracodawcy to temat na kolejny artykuł…

Kategorie
Aktualności

AKADEMIA ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA NIEPUBLICZNĄ PLACÓWKĄ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO!!!

MAMY TO!!!

AKADEMIA ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA M&M PRESTIGE Sp. z o.o.

W dniu 31 sierpnia 2018 roku „Akademia” otrzymała od Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych!!!

Działalność rozpoczynamy od 10 września. Jesteśmy dumni i obiecujemy, że będziecie Państwo zadowoleni z naszych usług. Odbiorcą tej informacji jest m.in. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie!!!

Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego mamy prawo do prowadzenia szkoleń i kursów umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych z zakresu:

 • prawa pracy
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • pierwszej pomocy przedmedycznej
 • ochrony przeciwpożarowej
 • rachunkowości i finansów
 • ochrony danych osobowych
 • audytu wewnętrznego firm
 • kadr i płac.

Ewidencja placówek niepublicznych jest jawna. Spełnia ona doniosłą funkcję zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, poprzez dostarczenie wszystkim zainteresowanym danych o podmiocie będącym osobą prowadzącą, a także o samej placówce. Organ ewidencyjny  przed wpisaniem niepublicznej placówki do ewidencji i wydaniem stosownego zaświadczenia o wpisie do ewidencji obowiązany jest sprawdzić, czy spełnia ona ustawowe warunki związane z jakością oferowanego kształcenia, tj. dotyczące w szczególności zaplecza lokalowego i dydaktycznego. Kopie wydanych zaświadczeń o wpisie do ewidencji organ ewidencyjny będący jednostką samorządu terytorialnego obowiązany jest przekazać właściwemu miejscowo kuratorowi oświaty, który sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi placówkami działającymi w systemie oświaty.

Kategorie
Aktualności

Czy wypalenie zawodowe to wyrok ?

 

 

 

 

 

PRELEKCJE PASJONATÓW,
CZYLI JAK ZAPOBIEGAĆ WYPALENIU ZAWODOWEMU

 CZY WYPALENIE ZAWODOWE TO WYROK?

„On się chyba wypalił” – te słowa wypowiedziane przez jednego pracownika o drugim brzmią jak wyrok. Wypalenie zawodowe sprawia, że praca zaczyna nas coraz bardziej męczyć, czujemy się zmęczeni, wyczerpani i zniechęceni. Nie możemy wtedy zwolnić, odpocząć, bo na nasze miejsce czeka wielu chętnych. Czy jest z tego jakieś wyjście? Jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym?

Wypalenie zawodowe to stan psychofizycznego wyczerpania organizmu, spowodowany walką z długotrwałym stresem. Stres wynikający z konfliktu wartości, nadmiaru zadań, złych relacji międzyludzkich, braku poczucia sprawiedliwości czy oczekiwanej nagrody, powoduje, że zapominamy dbać o siebie i swoje potrzeby. Mało śpimy, w pośpiechu i niezdrowo jemy, nie mamy czasu dla bliskich, a przede wszystkim dla siebie. Innymi słowy wypalenie zawodowe to proces, kiedy pracownik w pełni zaangażowany w pracę i entuzjastycznie do niej nastawiony, stopniowo traci energię, zapał i zdrowie, aż do całkowitego braku motywacji i sił, by tę pracę wykonywać. W skrajnym przypadku może dojść do gwałtownego załamania, chorób psychicznych (depresji, schizofrenii), a nawet do śmierci z przepracowania.

Do stanu wypalenia prowadzi fakt, że nie regenerujemy swoich zasobów intelektualnych, emocjonalnych i fizycznych. Objawów wypalenia jest wiele i każdy inaczej go doświadcza. Pojawiają się problemy ze snem, skaczącym ciśnieniem, bóle żołądka, bóle głowy, częste przeziębienia, chroniczne zmęczenie. Te objawy nie mijają po dobrze przespanej nocy czy weekendowym wyjeździe, a nawet tygodniowym urlopie. Częściej pojawia się irytacja, przygnębienie, trudności   z koncentracją i niechęć do pracy, nieefektywność, znużenie i obniżenie możliwości zawodowych. Mamy problem  z wypełnieniem zadań, które do tej pory nie sprawiały nam trudności. Zmieniają się nasze relacje ze współpracownikami. Pojawia się w nich obojętność, cynizm, pogarda.

Kiedyś uważało się, że wypalenie przede wszystkim grozi przedstawicielom zawodów związanym z kontaktem z ludźmi, niesieniem im pomocy: lekarzom, pielęgniarkom, nauczycielom, pracownikom socjalnym, psychologom. Dziś wiemy, że na wypalenie narażeni są przedstawiciele wszystkich zawodów, a wpływają na nie czynniki leżące w miejscu pracy. Wypalenie zawodowe dotyka ludzi w każdym wieku. To straszne, ale dotyczy coraz młodszych.

Poradzenie sobie z wypaleniem zawodowym nie jest łatwe. Ważni są w tym procesie inni ludzie. Przełożony, lekarz pierwszego kontaktu, psycholog, ktoś bliski. Słowa „zaciśnij zęby, masz świetną pracę, nie narzekaj” nam nie pomogą, wzmogą rozdrażnienie i koniecznie trzeba poszukać wtedy innej osoby, która będzie w stanie zrozumieć nasz problem.

Wypalenie zawodowe nie jest tylko problemem jednostki. Zjawisko to odbija się negatywnie na gospodarce i stanowi też źródło kosztów, jakie ponoszą pracodawcy. Zachowanie pracownika w miejscu pracy jest albo kosztotwórcze, albo wydajne. Profilaktyka powinna dotyczyć wspólnego obszaru działania pracownika i pracodawcy .

Ze strony pracodawcy profilaktyka mieści się w zakresie właściwego zarządzania zasobami ludzkimi oraz polityki zatrudnienia. Istotne jest racjonalne, odpowiedzialne planowanie zatrudnienia, bezkonfliktowe wdrożenie pracownika do pracy, ocenianie efektów pracy, czyli regularne przekazywanie pracownikowi informacji zwrotnych o rezultatach jego pracy, zagwarantowanie środków na szkolenia i rozwój, nagradzanie pracowników. Pracodawca musi umieć dostrzec objawy wypalenia u pracownika,  a kiedy je rozpozna nie może chować głowy w piasek i czekać, aż problem być może sam się rozwiąże. Im szybciej podjęte zostaną działania zaradcze, tym lepsze rokowania i tym niższe koszty ponoszone przez ludzi i organizację.

Pracownik powinien zaś dbać o higienę psychiczną, uczyć się technik odwracania od stresu, wykorzystywać techniki relaksacyjne, zachowywać równowagę pomiędzy czasem pracy i regeneracji (korzystanie z urlopu, rozwijanie własnych zainteresowań i zdolności, odpowiednia ilość snu, itp.).

W ramach profilaktyki wypalenia zawodowego Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M PRESITGE proponuje Państwu spotkania i prelekcje pasjonatów. Ludzi, dla których praca jest bardzo ważna, ale jednocześnie mają pasję i cel, które pozwalają im osiągać równowagę, efektywnie pracować i odpoczywać. Pasjonaci zarażają optymizmem. Pokazują, jak odnaleźć w życiu źródło spełnienia i satysfakcji.

Kinga Walania, Rafał Bronhard, Daniel Jakubowski, Łukasz Łagożny – realizują siebie w rodzinie, w pracy, ale każdy ma pasję, łamie stereotypy, przezwycięża słabości, walczy z trudnościami. To te cztery osoby, podzielą się z Państwem doświadczeniem. Jak poradzić sobie z kryzysem? Jak przyjmować porażki? Jak cieszyć się sukcesem? Oni znają odpowiedź na te pytania.

Zapraszamy od września do kontaktu z nami!!! Znane powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć” zawsze znajduje odzwierciedlenie w naszej działalności. Drodzy pracodawcy –  pamiętajcie, że zaspokajanie potrzeb pracowników procentuje – dla Waszej korzyści.

Drodzy dyrektorzy szkół! Wasi podopieczni przygotowują się do życia. Może warto zarazić ich pasją, która kiedyś będzie nadawała inny wymiar ich życiu?

Zapraszamy do współpracy!!!

 

Kategorie
Aktualności

Nowe przepisy BHP dla szkół oraz przedszkoli

ZAPOZNAJCIE SIĘ – OD 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU – ZMIANY !!!

Zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych od nowego roku szkolnego będą obowiązywały zmienione zasady bezpieczeństwa i higieny. Te zmiany zostaną wprowadzone mocą rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, które zakłada m.in.:

– Obowiązkowe planowanie lekcji, które wymagają dużego wysiłku intelektualnego, najwyżej do szóstej godziny zajęć w danym dniu.
– Najkrótsze przerwy muszą trwać co najmniej 10 minut i muszą być dostosowane do potrzeb uczniów.
– Wyjścia grupowe, które nie są wycieczkami trzeba będzie obowiązkowo rejestrować i będą one wymagały akceptacji dyrektora szkoły.
– O zawieszeniu zajęć trzeba będzie obowiązkowo informować kuratora oświaty.

Najważniejsze zmiany w dotychczasowych przepisach to:

– Dyrektor będzie miał obowiązek zapewnić uczniom miejsce na pozostawienie w szkole podręczników i przyborów szkolnych.
– Większa niż obecnie grupa pracowników placówek oświatowych będzie musiała odbyć szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dotychczas przepisy wymieniały nauczycieli, w tym m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego. Obecnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.
– Przejścia na terenie szkoły będą musiały by zabezpieczone przed poślizgiem. Oznacza to, że w zimie szkoły będą mogły używać różnych środków, w zależności od potrzeb w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, a nie jak dotychczas, tylko piasku. – Uczniowie będą musieli mieć dostęp do wody zdatnej do picia. Jeśli w szkole nie ma sieci wodociągowej trzeba będzie zapewnić im inne źródło wody zdatnej do picia.
– Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia będą musiały być zabezpieczone przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, np. wilgocią czy nadmiernym nasłonecznieniem.
– Dyrektor szkoły będzie miał prawo zawiesić zajęcia w przypadku zdarzeń, które mogły zagrozić zdrowiu uczniów.

Będzie termin na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego

Należy jednak zwrócić uwagę na przepis projektowanego nowego rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach, który dotyczy terminu na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego (§ 45 ust.1). Nowe przepisy narzucają 21 dniowy termin sporządzenia protokołu i następnie nakazują go niezwłocznie doręczyć osobom uprawnionym.

– Doprecyzowany został katalog zachowań zabronionych podczas zajęć i wycieczek. Nie wolno będzie np. korzystać z obiektów pływających, np. łodzi, kajaków, rowerów wodnych, podczas silnych wiatrów.
– Zostały określone warunki, które muszą spełniać strzelnice organizowane w szkołach.

Ministerstwo edukacji nie podaje w projekcie konkretnej dany wejścia w życie nowego rozporządzenia, nieoficjalnie wskazuje się datę 1 września 2018 r.. Resort przewiduje natomiast 14 dniowy okres vacatio legis dla nowych przepisów. Są jednak nowe regulacje w tym rozporządzeniu dla których konieczne jest więcej czasu na wdrożenie. I tak przepisy dotyczące:

 • układania planu zajęć, w którym przedmioty wymagające intensywnego wysiłku umysłowego uczniów odbywałyby się maksymalnie do szóstej godzinie zajęć w danym dniu;
 • długości przerwy między zajęciami – które nie mogą być krótsze niż 10 minut. – i przerw na spożycie posiłków na terenie szkoły;
 • obowiązku szkolenia pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy

miałyby wejść w życie do 1 marca 2019 r., czyli w drugiej połowie roku szkolnego 2018/2019.

 

Ponadto:

1. Wszyscy nauczyciele i specjaliści będą musieli być zatrudnieni na umowy o pracę, nawet jeśli prowadzą własną działalność gospodarczą. Nie będzie możliwości wystawiania placówkom oświatowym faktur za usługi terapeutyczne (terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, terapię SI, TUSy, i i,.).

2. Nie będzie możliwości finansowania przez placówkę z subwencji zajęć terapeutycznych, z których dziecko korzysta poza placówką (poza przedszkolem, szkołą).

3. Również terapeuci prowadzący zajęcia w ramach WWR, muszą być zatrudnieni na umowę o pracę.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2203/1

Kategorie
Aktualności

UPAŁ W PRACY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

UPAŁ W PRACY –  OBOWIĄZKI PRACODAWCY

PIP apeluje o skrócenie czasu pracy podczas upałów!

W związku z licznymi zapytaniami od Państwa dotyczącymi aktualnej, niezwykle trudnej sytuacji pogodowej, przedstawiam Państwu przepisy prawne dotyczące obowiązków pracodawcy w tak upalne dni.

W okresie letnim w pomieszczeniach pracy często panują wysokie temperatury. Przepisy bhp określają, że w pomieszczeniach, w których jest wykonywana praca, pracodawca powinien zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, tj. metod pracy oraz wysiłku fizycznego włożonego do jej wykonania (§ 30 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp). Przepisy nie określają jednak maksymalnej temperatury, jaka powinna występować w pomieszczeniach pracy. Przyjmuje się, że nie powinna przekraczać 30°C przy pracy biurowej oraz 28°C przy ciężkiej pracy fizycznej. Wyjątkiem jest miejsce pracy młodocianych pracowników – w pomieszczeniach, w których pracują temperatura nie może przekraczać 30°C. W razie przekroczenia tej temperatury młodociani  nie mogą pracować. Kodeks Pracy określa natomiast temperatury minimalne i jest to 14°C (chyba, że nie pozwalają na to względy technologiczne) lub 18°C (dotyczy prac w pomieszczeniach biurowych i w pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna).

W okresie lata pracodawcy powinni być szczególnie uważni na warunki, w jakich pracują ich pracownicy. Jeśli temperatura powietrza przekracza 25°C w przypadku pracowników wykonujących prace na otwartej przestrzeni lub 28°C w przypadku pracowników pracujących w pomieszczeniu, pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom napoje. Praca świadczona w okresie występowania wysokiej temperatury na stanowisku pracy jest zaliczana do prac w warunkach szczególnie uciążliwych. Powoduje ona zwiększoną utratę wody w organizmie człowieka, co przekłada się na zwiększenie zapotrzebowania na płyny mogące uzupełnić powstały w ten sposób niedobór. Napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. Rozporządzenie nie przewiduje w tym względzie żadnych limitów. Pracodawca musi zapewnić wszystkim swoim pracownikom dostateczną ilość wody zdatnej do picia, czyli wody o parametrach pozwalających na jej spożywanie przez ludzi. Miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy (§ 113 ust. 1 bhp).

Pomieszczenia i stanowiska pracy, w których pracują pracownicy w upalne dni powinny być zabezpieczone przed niekontrolowaną emisją ciepła. Należy zabezpieczyć okna przed nadmiernym nasłonecznieniem na przykład poprzez założenie rolet, żaluzji.

Na pracodawcach ciąży obowiązek zapewnienia powietrza w pomieszczeniach pracy. Idealnym rozwiązaniem jest klimatyzacja. Pracodawcy muszą jednak pamiętać, że klimatyzacja lub wentylacja, nie mogą powodować ani wyziębienia ani przegrzewania pomieszczeń pracy. Ponadto pracodawcy muszą często sprawdzać stan techniczny urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Jednym ze sposobów na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na pracowników podwyższonej temperatury na stanowiskach pracy jest ustanowienie dodatkowych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy bądź obniżenie norm czasu pracy (przez skrócenie normy dobowej lub średniotygodniowej) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Należy jednak podkreślić, że przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku podejmowania tego typu działań. Decyzja w przedmiocie ich wdrożenia należy wyłącznie do pracodawcy.

Skrócenie czasu pracy oraz wprowadzenie dodatkowej przerwy w opisywanej sytuacji nie wymaga zachowania szczególnych procedur. W szczególności zaś nie wymaga zawierania porozumienia zmieniającego warunki pracy czy też ich wypowiedzenia. Przywrócenie normalnego czasu pracy następuje z chwilą ustania warunków uciążliwych.

Ze spoczywającym na pracodawcy obowiązkiem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy skorelowane jest pracownicze prawo odmowy wykonania pracy w warunkach, które wymogów takich nie spełniają. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w sytuacji, gdy pracodawca nie podejmuje dostępnych działań mogących ograniczyć niekorzystny wpływ wysokiej temperatury na stanowiskach pracy na pracownika świadczącego na nim pracę, ten ostatni może skorzystać   z uprawnienia przewidzianego w art. 210 k.p. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa wspomnianego zagrożenia pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Pracownik nie może z tego tytułu ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się w tych warunkach z miejsca pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zwrócić należy uwagę na fakt, że przywołany przepis uzależnia sięgnięcie po omawiane uprawnienie od łącznego wystąpienia dwóch przesłanek, tj.: zaistnienia warunków pracy nieodpowiadających przepisom bhp oraz powstaniu stanu bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia samego pracownika lub też innych osób. Brak jednej z tych przesłanek sprawia, że odmowa wykonania pracy w powołaniu na przedmiotowy przepis będzie działaniem nieuprawnionym.

Prawo powstrzymania się od świadczenia pracy, a także prawo oddalenia się z miejsca zagrożenia nie przysługują pracownikowi, na którym spoczywa obowiązek ratowania życia ludzkiego lub mienia (art. 210 § 5 k.p.). Chodzi zatem o osoby wykonujące zawody, w których specyfikę wpisane jest ryzyko wystąpienia stanów zagrażających zdrowiu, a nawet życiu (np. policja, straż pożarna, ratownicy, pracownicy ochrony, personel medyczny itp.). Osoby podejmujące tego rodzaju pracę powinny mieć świadomość dużego prawdopodobieństwa zaistnienia określonych zagrożeń, a czasami nawet permanentnego ich występowania. Dlatego też w sytuacji zaistnienia zagrożenia w rozmiarze wkalkulowanym w ryzyko związane z wykonywaniem określonej pracy, pracownicy ci nie powinni powstrzymywać się od jej świadczenia, powołując się na uprawnienia płynące z art. 210 § 1 i 4 k.p.

Nieprzestrzeganie obowiązków związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy w upalne dni jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Podstawa prawna: Art. 232 Kodeksu pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279 ze zm.)