Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 567, Dz. U. z 2018 r. poz. 830).

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.

Każdy pracodawca, u którego działają związki zawodowe, musi liczyć się z tym, że na terenie firmy może powstać społeczna inspekcja pracy (SIP), czyli organ pracowniczy, którego zadaniem jest m.in. ochrona uprawnień pracowniczych, gwarantowanych przepisami prawa pracy. Społecznego inspektora pracy w placówce może powołać tylko organizacja związkowa (działająca na terenie zakładu), a nie pracodawca. Tworzenie społecznej inspekcji pracy nie leży w gestii pracodawcy i nie jest obligatoryjne. Organ ten może powstać z inicjatywy związków zawodowych, a rolą pracodawcy jest tego procesu nie utrudniać.

Społeczny inspektor pracy powinien posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy (art. 5 ust. 3). Natomiast na podstawie art. 14, zakład pracy jest zobowiązany zapewnić społecznym inspektorom pracy odpowiednie warunki realizacji ich zadań. Koszty związane z działalnością społecznej inspekcji pracy ponosi zakład pracy. Z tego wynika, że w sytuacji, gdy nowo wybrany społeczny inspektor pracy nie posiada odpowiedniej wiedzy z zakresu swojej działalności (np. nie posiada ukończonego odpowiedniego kursu), pracodawca powinien zapewnić mu odbycie odpowiedniego szkolenia.

Społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy. Jego kadencja trwa 4 lata. Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów. Jeśli szkoła liczy nie więcej niż 300 pracowników, należy w tym celu zwołać zebranie pracowników szkoły.

Społecznym inspektorem pracy może być pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Za zgodą związków zawodowych społecznym inspektorem pracy może być również pracownik zakładu niebędący członkiem związku zawodowego. Zakładowy społeczny inspektor pracy powinien posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w placówce oświatowej i co najmniej dwuletni staż pracy w danym zakładzie.

Społeczni inspektorzy pracy mają prawo:

1) kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

2a) uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;

3) brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy;

4) brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych;

5) uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy;

6) opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów.

Zakład pracy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim wypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej.

Zgłoszenia kierujemy na adres mailowy:

mj.akademiaprestige@gmail.com

Nie zatrzymuj się tutaj

Czytaj więcej:

BEZPIECZEŃSTWO

28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy!  Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy obchodzony jest corocznie 28 kwietnia, aby

czytaj więCEJ »