Zmiany – służba wojskowa

W zakresie dotyczącym pracodawców ustawa o obronie Ojczyzny obejmuje mechanizm ochrony stosunku pracy dla osób odbywających różne rodzaje służby oraz ich małżonków, a także mechanizm zwolnień od pracy na czas wykonywania różnych rodzajów służby.

W zakresie ochrony przed zwolnieniem, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu tej ustawy, w regulacjach ustawowych szczególny nacisk położono na zagwarantowanie żołnierzom niezawodowym pozostającym w stosunku pracy gwarancji trwałości tego stosunku, przejawiającą się brakiem możliwości rozwiązania umowy o pracę bez zgody pracownika (za wyjątkiem umowy zawartej na okres próbny oraz na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz z winy pracownika bez wypowiedzenia, a także w sytuacji gdy dochodzi do zwolnień grupowych). Pracownik podejmując bowiem decyzję o wstąpieniu w szeregi Wojska Polskiego musi mieć gwarancję, że decyzja ta nie pociągnie za sobą negatywnych skutków w postaci zwolnienia z pracy, a pracodawca udzieli mu dni wolnych na czas pełnienia służby. Ponadto w okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

W zakresie zwolnień od pracy na czas wykonywania zadań związanych z służbą wojskową przewidziano m.in. obowiązek udzielenia czasu wolnego: osobie zgłaszającej się do dobrowolnej służby wojskowej, pozostającej w stosunku pracy i odbywającej szkolenie podstawowe w wymiarze do 28 dni zakończone przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej (urlop bezpłatny na czas trwania szkolenia), pracownikowi powołanemu do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy (urlop bezpłatny na okres trwania tej służby), żołnierzom obrony terytorialnej.

Ponadto ustawa przewiduje mechanizmy wliczenia okresu różnych rodzajów służby do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok. W przypadku powołania osoby przeznaczonej do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej może ona być kierowana do odbycia szkolenia w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych. Czas trwania szkolenia może wynosić do 3 miesięcy i może być realizowany w czasie wolnym od pracy. Uczestnikom szkolenia przysługuje wówczas zwolnienie z pracy na czas niezbędny do odbycia zajęć, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dojazd, wynagrodzenie w pełnej wysokości za czas zwolnienia z pracy z powodu odbywania zajęć. Koszty związane z realizacją szkolenia oraz świadczeń pokrywa się z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. Ponadto pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, jest zobowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy. Jeżeli pracownik uzyskał podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej inne lub wyższe kwalifikacje zawodowe, pracodawca jest zobowiązany na wniosek pracownika zatrudnić go w miarę możliwości na stanowisku, które odpowiada kwalifikacjom nabytym w Siłach Zbrojnych.Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje mechanizmy zwrotu kosztów ponoszonych przez pracodawców zatrudniających u siebie żołnierzy rezerwy czy obrony terytorialnej. Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy albo będącego żołnierzem OT pełniącym służbę wojskową rotacyjnie przysługuje świadczenie pieniężne za dni, w których pełnili oni służbę wojskową. Świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza.Ustawa reguluje również kwestię wypłaty wynagrodzenia pracownika, który w trakcie miesiąca zostaje powołany do zawodowej służby wojskowej. W takiej sytuacji pracownik ten zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest zobowiązany stawić się do pełnienia tej służby. Natomiast stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby.Ustawa o obronie Ojczyzny wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nie zatrzymuj się tutaj

Czytaj więcej:

BEZPIECZEŃSTWO

Mistrzostwa Świata – WKSF World Championship Kettlebell Sport. W dniach 6-9 czerwca miasto Rzeszów będzie gościć ponad 300 zawodników z 30 krajów. Klub Sportowy Kettlebell

czytaj więCEJ »

WAŻNE PAMIĘTAJ

Pamiętaj – aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich odpoczywających o przestrzegania podstawowych zasad: W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk

czytaj więCEJ »