Szkolenia BHP

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń BHP

Spis treści:

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne bhp obowiązkowo realizuje się w pierwszym dniu pracy nowego pracownika

Szkolenie dzieli się na dwa etapy:

 • Instruktaż ogólny bhp.
 • Instruktaż stanowiskowy.

Co to jest instruktaż ogólny bhp?

 1. Dla uczestników szkolenia:
  • Instruktaż ogólny bhp jest częścią szkolenia wstępnego bhp.
  • Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.
  • Szkolenie należy przeprowadzić w pierwszym dniu pracy.
 2. W kwestiach organizacyjnych:
  • Instruktaż ogólny bhp trwa minimum 3 godziny lekcyjne – po 45 minut.
  • Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu.
  • Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 3. Cel instruktażu bhp:
  • Zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy.
  • Zapoznanie pracownika z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi w danym zakładzie pracy.
  • Nauczenie pracownika zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Co to jest instruktaż stanowiskowy?

 1. Dla uczestników szkolenia:
  • Instruktaż stanowiskowe jest częścią szkolenia wstępnego bhp.
  • Szkolenie należy przeprowadzić w pierwszym dniu pracy.
  • Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych oraz dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska.
  • Szkolenie należy również odbyć ponownie w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.
  • Szkolenie to muszą przejść również studenci, odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie, odbywający praktyczną naukę zawodu.
 2. W kwestiach organizacyjnych:
  • Instruktaż stanowiskowy bhp trwa minimum 8 godzin lekcyjnych – po 45 minut.
  • Szkolenie organizuje się w formie praktycznej na stanowisku pracy.
  • Instruktaż stanowiskowy powinien zawierać rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem, a następnie pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika.
  • Instruktaż stanowiskowy obejmuje również próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy.
  • W zakres instruktażu stanowiskowego wchodzi również samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora oraz sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Pamiętaj, że szkolenie wstępne bhp musi zakończyć się podpisaniem karty szkolenia wstępnego. Zawiera ona:

 1. Podpis pracownika.
 2. Podpis osoby przeprowadzającej instruktaż ogólny.
 3. Podpis osoby przeprowadzającej instruktaż stanowiskowy.
 4. Podpis kierownika jednostki organizacyjnej.
Szkolenia okresowe BHP

Szkolenie okresowe bhp należy realizować cyklicznie, w następujących okresach czasowych:

 1. nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
 2. nie rzadziej niż raz w roku – szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne.
 3. nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 4. nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Dla kogo prowadzimy szkolenia?

 1. Szkolenia okresowe bhp realizujemy dla wszystkich grup zawodowych, bez względu na wiek i płeć.
 2. Posiadamy doświadczenie w realizowaniu szkoleń głównie dla branż z obszarów: budownictwa, wojska, służby zdrowia, górnictwa, transportu, oświaty oraz wielu innych.
 3. Każde szkolenie okresowe bhp kończy się krótkim sprawdzeniem wiedzy oraz wydaniem stosownych zaświadczeń, honorowanych przez wszystkich pracodawców.

Co tak naprawdę jest szkolenie okresowe bhp i czym różni się od innych?

 1. Szkolenie okresowe bhp to przede wszystkim aktualizacja i utrwalanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie z nowymi przepisami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Oznacza to, że po upływie ważności szkolenia wstępnego bhp (w zależności od grupy zawodowej: po trzech, pięciu lub sześciu latach), pracownik ma obowiązek odbyć szkolenie okresowe bhp.
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pamiętaj, że udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdej osoby, czy to w pracy, czy to na ulicy, bez względu na poziom Twoich umiejętności w tym zakresie.

Nie udzielenie pierwszej pomocy grozi konsekwencjami karnymi: (…) Kto człowiekowi, znajdującemu się w położeniu, grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (…).

Nadzór BHP

Nasza firma w ramach nadzoru bhp przeprowadzi w Twoim zakładzie jednorazową usługę, polegającą na wykonaniu wszystkich zadań pokontrolnych. Dzięki temu, nie musisz zatrudniać dodatkowego pracownika. Specjalista z naszego zakładu wykona należycie wszelkie niezbędne prace. Będą to:

 • Opracowanie stosownych dokumentów bhp.
 • Wdrożenie odpowiednich procedur.
 • Wpłynięcie na poprawę systemu bezpieczeństwa w Twoim zakładzie.
 • Uzgodnienie wszystkich kwestii, związanych z zaleceniami pokontrolnymi z inspektorem PIP.
Ocena ryzyka

Podstawa Prawna

Art. 226 k.p. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. 1998 nr.21 poz. 94 z późn. zm.) – „Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko” oraz „Pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”.

Twój pracownik uległ wypadkowi ?

Pomożemy Ci określić, czy istnieją okoliczności, wyłączające uprawnienia poszkodowanego do świadczeń odszkodowawczych. Dokonamy kwalifikacji prawnej zdarzenia, a także określenia środków i wniosków prewencyjnych, tj. przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do podobnych zdarzeń wypadkowych w przyszłości. Zadzwoń do nas, przeprowadzimy profesjonalne postępowanie powypadkowe:

 1. Zbierzemy materiały dowodowe.
 2. Wysłuchamy wyjaśnień poszkodowanego i świadków wypadku.
 3. Ustalimy okoliczności i przyczyny wypadku.
 4. Sporządzimy protokół powypadkowy i przekażemy go do ZUS.
 5. Pomożemy w zastosowaniu przez pracodawcę działań zapobiegawczych.

Według art. 3 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadkiem przy pracy określa się: zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.
 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.
 • W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku, wynikającego ze stosunku pracy.

Dane kontaktowe

Akademia Rozwoju
i Bezpieczeństwa M&M
Prestige Sp. Z o.o.
ul. Piekarska 2
36-120 Sędziszów Małopolski 
tel. 726 130 957

Nasz Facebook

Facebook Pagelike Widget

Przydatne Strony

www.ciop.pl - Strona Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
www.isip.sejm.gov.pl - Internetowy system aktów prawnych
www.atest.com.pl - Strona popularnego miesięcznika o tematyce BHP
www.pip.gov.pl - Strona Państwowej Inspekcji Pracy
www.gis.gov.pl - Strona Głównego Inspektora Sanitarnego
www.zus.pl - Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych