Kategorie
Aktualności

Bezpiecznych Świąt

W tym wyjątkowym czasie pragniemy Wam z całego serca życzyć błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych ciepła, miłości i radości. Niech ta magiczna atmosfera otoczy Was swoim urokiem, sprawiając, że każdy moment stanie się niezapomniany.

Niech gwiazda betlejemska przyniesie Wam nadzieję, pokój i spełnienie marzeń. Niech wigilijna wieczerza będzie okazją do dzielenia się miłością z najbliższymi oraz do refleksji nad tym, co w życiu najważniejsze.

Wesołych i Bezpiecznych Świąt, pełnych radosnych chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi!

Kategorie
Aktualności

BUTY NA OBCASIE

Drogie Panie

Wysokie obcasy mogą dodać uroku, ale równocześnie zwiększają ryzyko utraty równowagi i potencjalnych wypadków. Także ostrożnie!

Kategorie
Aktualności

URLOP NA ŻĄDANIE

Podstawą prawną do ubiegania się o urlop na żądanie jest art. 167.2 Kodeksu pracy.

Zgodnie z aktualnym na 2023 r. stanem prawnym pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu na żądanie pracownika i w ustalonym przez niego terminie. Dotyczy to tylko 4 dni na rok kalendarzowy. Przepis wymaga, aby pracownik zgłosił swoje żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia takiego nagłego urlopu. Nie musi ustalać jego terminu z pracodawcą. Ponadto, prawo nie uzależnia udzielenia urlopu przez pracodawcę od podania powodu chęci skorzystania z dni wolnych od pracy przez pracownika. Określenie przyczyny wnioskowania o urlop na żądanie ma więc charakter czysto grzecznościowy. Może być pozytywnie odebrane przez pracodawcę, co niewątpliwie wpływa na budowanie zaufania do pracownika.

𝐖𝐧𝐢𝐨𝐬𝐞𝐤 𝐨 𝐮𝐫𝐥𝐨𝐩 𝐧𝐚 𝐳̇𝐚̨𝐝𝐚𝐧𝐢𝐞:

Zgodnie z prawem pracy złożenie wniosku o urlop na żądanie nie musi być w formie pisemnej. Wystarczy ustne poinformowanie pracodawcy, także telefoniczne, a nawet za pomocą poczty elektronicznej. Uważa się jednak, że dla celów dowodowych lepiej zrobić to w formie pisemnej: w sposób tradycyjny bądź elektronicznie. Taki wniosek będzie stanowił usprawiedliwienie dla nieobecności w pracy.

Głównym wymogiem jest złożenie prośby, jeszcze przed rozpoczęciem pracy tego samego dnia, w którym rozpoczyna się urlop na żądanie. Uważa się, że powinno nastąpić to przed godziną rozpoczęcia pracy przez danego pracownika w pierwszym dniu urlopu na żądanie. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 listopada 2006 r. (I PK 128/06).

𝐈𝐥𝐞 𝐝𝐧𝐢 𝐮𝐫𝐥𝐨𝐩𝐮 𝐧𝐚 𝐳̇𝐚̨𝐝𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐦𝐨𝐳̇𝐧𝐚 𝐰𝐲𝐤𝐨𝐫𝐳𝐲𝐬𝐭𝐚𝐜́

Jak już zostało wspomniane, urlop na żądanie dotyczy wyłącznie 4 dni w roku kalendarzowym. Na podkreślenie zasługuje fakt, że są to zawsze 4 dni, niezależnie od wymiaru etatu. Osoba wykonująca pracę na pół etatu ma prawo do 13 dni urlopu wypoczynkowego, jednak wymiar urlopu na żądanie nie podlega proporcjonalnemu pomniejszeniu. Będą więc to także 4 dni.

Niewykorzystanie tych 4 dni nie powoduje przeniesienia ich na kolejny rok jako możliwych do wykorzystania w trybie urlopu na żądanie.

Warto podkreślić, że urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego. Nie jest to więc dodatkowy urlop w wymiarze 4 dni. Jeśli danemu pracownikowi w 2020 r. przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego, to znaczy, że 4 z tych 26 dni może wykorzystać w trybie urlopu na żądanie, a więc zgłosić potrzebę skorzystania z dnia wolnego w ostatniej chwili. Jeśli więc pracownik nie skorzystał z urlopu na żądanie w 2020 r., nie oznacza to, że w 2021 r. będzie mógł aż 8 dni odebrać jako urlop na żądanie. Przejdą one na kolejny rok jako wypoczynkowy urlop zaległy.

Co istotne, wymiar 4 dni na rok zawsze „idzie za pracownikiem”. Jeśli pracownik zmienia pracę w ciągu roku i u poprzedniego pracodawcy wykorzystał np. 2 dni urlopu na żądanie, wówczas u nowego pracodawcy będzie mógł wnioskować już tylko o kolejne 2 dni.

Liczba dni, którą pracownik chce wykorzystać jednorazowo, jest dowolna. Może wnioskować o 1, 2, 3 lub wszystkie 4 dni.

W świetle art. 1672 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu na żądanie. Złożenie więc prośby przez pracownika jeszcze przed rozpoczęciem pracy w danym dniu powinno skutkować zgodą po stronie przełożonego.

𝐂𝐳𝐲 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐨𝐝𝐚𝐰𝐜𝐚 𝐦𝐨𝐳̇𝐞 𝐨𝐝𝐦𝐨́𝐰𝐢𝐜́ 𝐮𝐝𝐳𝐢𝐞𝐥𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐮𝐫𝐥𝐨𝐩𝐮 𝐧𝐚 𝐳̇𝐚̨𝐝𝐚𝐧𝐢𝐞

Wyjątkowo dopuszcza się odmowę udzielenia urlopu na żądanie „ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że zasługujący na ochronę wyjątkowy interes pracodawcy wymagałby obecności danego pracownika w pracy w okresie określonym w żądaniu udzielenia urlopu” (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 listopada 2013 r., SNO 29/13).

𝐔𝐳𝐧𝐚𝐣𝐞 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐰𝐢𝐞̨𝐜 𝐝𝐰𝐚 𝐩𝐨𝐰𝐨𝐝𝐲 𝐨𝐝𝐦𝐨𝐰𝐲 𝐩𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐨𝐝𝐚𝐰𝐜𝐲:

sprzeczność wykorzystania urlopu w żądanym terminie z zasadą dbałości o dobro i mienie pracodawcy, prawdopodobieństwo spowodowania przez nieobecność pracownika szkody materialnej w mieniu zakładu pracy.

Kategorie
Aktualności

KONTROLE PLACÓW ZABAW

Kontrole placów zabaw – cel

Wyniki przeglądu placu zabaw mówią nam o jego stanie technicznym (kondycji) lub też zgodności z wymaganiami norm. Osoba przeprowadzająca kontrolę odnotowuje wszelkie nieprawidłowości, co stanowi podstawę do koniecznych napraw, konserwacji czy przebudowy. Regularne przeprowadzanie wymaganych kontroli jest jednym z podstawowych elementów dbania o bezpieczeństwo obiektów małej architektury. Wszystkie te działania pozwalają spełnić wymagania przepisów prawa o zapewnieniu przydatności obiektu do użytku.

Norma PN-EN 1176-7 dodatkowo wymaga, aby osoba wykonująca taką inspekcję była osobą bezstronną/ niezależną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w działania związane z powstaniem obiektu (montaż, naprawy, wydatki).

Niezależnie od inspekcji instytucji państwowych, Prawo Budowlane, a także norma PN-EN 1176 nakładają na zarządcę i właściciela placu zabaw obowiązek przeprowadzania we własnym zakresie trzech rodzajów kontroli:

a) Rutynowa kontrola wzrokowa – regularnej (co najmniej raz w tygodniu),

b) Kontrola funkcjonalna – (raz na 1 – 3 miesiące),

c) Kontrola coroczna – główna (raz w roku).

1. Rutynowa kontrola wzrokowa

Kontrola ta polega na regularnym sprawdzaniu ogólnego stanu placu, np. czystości (śmieci, szkło, strzykawki, itp.) oraz zużycia czy niszczenia urządzeń (np. brakujące lub połamane elementy). Częstotliwość takich oględzin powinna być uzależniona od stopnia użytkowania placu zabaw. Place intensywnie użytkowane mogą wymagać codziennych kontroli. Wyniki kontroli oraz jej przeprowadzenie warto odnotować w książce placów zabaw lub podobnym dokumencie, przy pomocy którego sprawowany jest nadzór nad obiektem. Kto przeprowadza rutynową kontrolę wzrokową? „Kontrola codzienna” nie wymaga specjalistycznego sprzętu lub szczegółowej wiedzy w zakresie norm, dlatego tego typu sprawdzenia może wykonywać administrator placu zabaw lub inna osoba wyznaczona przez zarządcę.

2. Kontrola funkcjonalna

Zakres kontroli funkcjonalnej powinien być przeprowadzany w odstępach od 1 miesiąca do 3 miesięcy, w zależności od stopnia użytkowania placu. Jest to bardziej szczegółowy przegląd (niż rutynowa kontrola wzrokowa), podczas którego sprawdzany jest stan i stabilność urządzeń oraz stan fundamentów.

3. Kontrola coroczna

Na czym polega coroczna kontrola stanu technicznego? Jest to podstawowy przegląd placu zabaw, który służy przede wszystkim ustaleniu poziomu bezpieczeństwa użytkowanego obiektu. Podczas kontroli weryfikowany jest wpływ warunków atmosferycznych na urządzenia, np. pojawiające się objawy gnicia czy korozji. Inspektorzy sprawdzają również, m.in.: prześwity dolne urządzeń, czy to jaki wpływ na bezpieczeństwo mają dokonane naprawy lub zainstalowane od ostatniej corocznej kontroli urządzenia (lub ich części).

Kto może wykonywać kontrolę coroczną?

Coroczny przegląd placu zabaw powinna przeprowadzać osoba kompetentna, posiadająca wiedzę z zakresu norm. Do przeprowadzania takich kontroli nie jest konieczne posiadanie uprawnień budowlanych (jak w przypadku 5-letnich), jednak bardzo ważna jest znajomość norm z grupy PN-EN 1176.

Każdą z tych kontroli powinna przeprowadzić osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Protokół z kontroli musi zostać dołączony do książki kontroli placu zabaw, której obowiązek prowadzenia spoczywa na administratorze obiektu.

Kto odpowiada za plac zabaw?

Zgodnie z art. 61 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane, właściciele oraz zarządcy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa obiektu. Zarządcą może być właściciel, osoba mianowana przez właściciela, zarządca nieruchomości, szkoła, gmina, itd.

Zgodnie z ww. ustawą to na zarządcach spoczywa obowiązek utrzymywania obiektów małej architektury w odpowiednim stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem przeglądów, niezbędnych napraw czy remontów. Niewywiązanie się z obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym, stanowi naruszenie przepisów prawa. Warto mieć to na uwadze i regularnie planować kontrole stanu technicznego placów zabaw, czy innych obiektów małej architektury.