Kategorie
Aktualności

Konkurs plastyczno – fotograficzny

I. Organizator:

Akademia Rozwoju

i Bezpieczeństwa M&M Prestige Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1/U/1 36-060 Głogów Młp.

II. Temat konkursu: Graficzne przedstawienie zasad bezpiecznego i higienicznego spędzania wolnego czasu podczas letniego wypoczynku wakacyjnego. Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej – fotograficznej o tym, jak spędzają wakacje dbając o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

III. Cele konkursu:

 • przyswojenie zasad zachowania bezpieczeństwa na wakacjach – nad morzem, jeziorem, w górach, mieście, na wsi, w lesie, w miejscu zamieszkania
 • kształtowanie świadomości dbania o bezpieczeństwo własne i innych w otoczeniu dziecka
 • budzenie ciekawości poznawczej
 • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni plastycznej lub fotograficznego spojrzenia inspirowanych bezpieczeństwem swoim i innych
 • umożliwienie dzieciom wyrażania środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć

 IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz klas 1 – 8 szkoły podstawowej. Przedszkolaki wykonują pracę plastyczną, uczniowie pracę plastyczną lub fotograficzną.
 2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 1 pracę w  kategorii: praca plastyczna lub fotografia.
 3. W kategorii plastycznej należy wykonać plakat, z którego będzie wynikała świadomość dzieci związana z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas wakacji. W kategorii fotograficznej należy wykonać kolaż z własnych zdjęć. Plakat i kolaż muszą zawierać wybrane przez dzieci zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacji.
 4. Dobór technik plastycznych jest dowolny (malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, kolaż, itp.).
 5. Forma pracy: indywidualna lub rodzinna.
 6. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą: imię
  i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola lub szkoły podstawowej, numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna oraz wypełniony przez opiekuna załącznik nr 1
  do Regulaminu (prace bez w/w danych nie będą brane pod uwagę).
 7. Prace plastyczne i zdjęcia nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac
  w celach promocyjnych.
 8. Prace należy dostarczyć lub przesłać do 31.08.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Akademia Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M Prestige Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1/U/1 36-060 Głogów Młp.

V. Nagrody:

1.Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac plastycznych.

2. Kryterium oceny:

– zgodność z tematyką konkursu – plakat musi zawierać wybrane zasady bezpiecznego zachowania się na wakacjach,

– walory artystyczne,

– ciekawa interpretacja proponowanej tematyki,

– kreatywność w podejściu do tematu

– samodzielność wykonania.

3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

– przedszkolaki

– klasy 1 – 3

– klasy 4 – 8

4. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora.

5. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.

6.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10.09.2021 r. Lista  nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz facebookowej Organizatora.

7. Wszystkich nagrodzonych poinformujemy telefonicznie lub mailowo o terminie i sposobie rozdania nagród.

8. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich i ich opiekunów zgody (załącznik nr 1) na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych
i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.

9. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować pod adresem:

mm.akademiaprestige@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału !

Poniżej załącznik: prosimy o wydrukowanie i wypełnienie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastyczno – fotograficznego dla dzieci, organizowanego przez Akademię Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M Prestige
Sp. z o.o. pod hasłem „Bezpieczeństwo na wakacjach”

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

…………………………………………………………………….

               (IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO)

………………………………………..

                       (NUMER TELEFONU)

Oświadczam, że:

1.Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu plastyczno – fotograficznego „Bezpieczeństwo na wakacjach” organizowanego przez Akademię Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M Prestige Sp. z o.o. i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)…………………………………………………………………w w/w konkursie.

2.Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, przedszkole, szkoła, numer telefonu – na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

3.Wyrażam również zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora oraz
w prasie w celu informacji i promocji konkursu,

4.Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora.

5.Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście.

6.Zapoznałam(em) się z klauzulą informującą, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego RODO (DZ.U.UE.L.2016.119.1).

….…………………………………………

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Kategorie
Aktualności

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy placówek oświatowych, Rodzice i Uczniowie

Mijający rok szkolny był niekończącym się wyzwaniem. Stanęliście Państwo przed wieloma problemami i trudnościami, po to by zrealizować założony plan dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy.

Mamy świadomość, jak niezwykle trudne jest przeniesienie edukacji do Internetu. Jak ciężko jest mówić w pustym pomieszczeniu do włączonego komputera, licząc, że po drugiej stronie wszyscy są, słuchają i chcą się czegoś nauczyć. Jak trudno jest pomagać w problemach, o których nie ma jak twarzą w twarz porozmawiać. To, co dawniej wydawało się niemożliwe, stało się rzeczywistością. Każdy z Państwa poradził sobie najlepiej jak mógł. Rok szkolny dobiega końca. Wyczekiwany powrót do nauki stacjonarnej też nie był łatwy. Ponowna adaptacja, integracja uczniów, spotkanie z zupełnie innymi ludźmi, konieczność wystawienia ocen, sprawdzenia wiedzy – czerwiec też był wyzwaniem.

Składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania na Państwa ręce.
Z optymizmem patrzymy w przyszłość.

Kochani Uczniowie!

Gratulujemy Wam osiągnięć i wyników w nauce na miarę swoich możliwości. Jesteśmy z Was wszystkich bardzo dumni! Dziękujemy szczególnie tym, którzy wytrwale i konsekwentnie zgłębiali tajniki wiedzy, poszerzali swoje umiejętności. Gratulujemy wszystkich sukcesów: i tych małych, i tych dużych, bo ich miara dla każdego z Was jest inna. Każde świadectwo otrzymane przez Was jest owocem Waszej całorocznej pracy. Szczególne gratulacje składamy tym uczniom, którzy ukończyli szkołę lub otrzymali promocję z wyróżnieniem. Gratulujemy stypendiów, nagród, wyróżnień i  podziękowań. Jak pisał poeta Emil Oesch „Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach” i ci uczniowie o tym doskonale wiedzą.

Drodzy Nauczyciele!

”Choć tysiąc świec zapalisz od lampy, nie traci ona blasku, lecz świeci jak przedtem. Tak samo uczony nie traci nic ze swej nauki, gdy jej drugim udziela – owszem zyskuje, bo objaśniając innym prawdę sam ją lepiej poznaje.” (Holl)

W tym miejscu pragniemy podziękować Wam drodzy Nauczyciele. To dzięki Waszej ciężkiej pracy, zrozumieniu i stworzonej przez Was wspaniałej atmosferze udało nam się przebrnąć przez bardzo trudny rok szkolny i dzisiaj cieszyć się sukcesami uczniów. Zawsze z dużym zaangażowaniem i wytrwałością podejmowaliście nowe wyzwania, zmieniając model edukacji tak, aby odpowiadał na współczesne zapotrzebowanie.

Szanowni Rodzice!

W sposób szczególny pragniemy podziękować tym Rodzicom, którzy wspierali nas w trudnym dziele, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa i wykazali zrozumienie na sygnały płynące ze szkoły oraz potrafili odnaleźć płaszczyznę porozumienia i wzajemnego zrozumienia.

Waszą postawę pięknie opisują słowa: Człowiek jest tym, czym go wychowanie przez dom i szkołę uczyni. (W. Dawid)

Dziękujemy również Pracownikom Administracji i Obsługi!

Mamy tu na myśli naszych nieocenionych pracowników, takich jak: kierowników i pracowników jednostek obsługujących placówki oświatowe, panie sekretarki, panie intendentki oraz pozostałych pracowników obsługi – ich pracę doceniają wszyscy – dzieci, rodzice, nauczyciele, ale przede wszystkim najbardziej …służba BHP, która kontaktuje się na bieżąco w sprawach związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych! To dzięki Waszej pracy możemy sprawnie współpracować, w szkole jest czysto, miło i przyjemnie.

Gratulujemy starań, gratulujemy efektów. Życzymy miłego i pełnego dobrych wspomnień odpoczynku. Wracajcie Państwo pełni zdrowia i sił po zasłużonych wakacjach. Pamiętajcie Państwo, że zawsze jesteśmy, zawsze wspieramy i w razie pytań i problemów zapraszamy do kontaktu.

„Błogie wakacje, błogie nic-nie-robienie.
Długo wyczekiwane dla ciała i ducha wytchnienie.”

Kategorie
Aktualności

Dobiega końca niezwykle trudny rok. Nauka przed komputerem kilka godzin dziennie dała się wszystkim we znaki. Obniżona aktywność fizyczna, brak wyznaczanego wcześniej godzinami lekcji rytmu dnia, brak spotkań w gronie przyjaciół i znajomych to problemy, z którymi mierzyliśmy się ponad siedem miesięcy.

Zaczynają się upragnione wakacje. Spędzajcie je aktywnie, z osobami, które lubicie, poświęcajcie czas rodzinie, sobie i przyjaciołom. Ale najważniejsze w tym wszystkim niech będzie Wasze bezpieczeństwo.

Przypomnijmy pokrótce najważniejsze zasady:

W mieście:

 1. Korzystaj z chodników i przejść dla pieszych.
 2. Hulajnogi, rowery – to sprzęty, których wykorzystywanie generuje liczne zasady. Kask, ścieżki rowerowe, zwrócenie uwagi na pieszych i odpowiednia prędkość nie mają na celu utrudnienia życia, a Twoje bezpieczeństwo.
 3. Odblaski po zmroku mogą uratować Twoje życie.
 4. Nie otwieraj domu nieznajomym.
 5. Nie podawaj swoich danych osobowych w Internecie i pamiętaj, że nie jesteś w nim anonimowy.

Na wsi:

 1. Wchodząc do lasu, poruszaj się po wydeptanych ścieżkach.
 2. Stosuj preparaty przeciw komarom i kleszczom.
 3. Nie rozpalaj ognisk w lesie i jego pobliżu.
 4. Nie dokarmiaj dzikich zwierząt!
 5. Uwaga na maszyny rolnicze!!! Kierowca traktora lub kombajnu może Cię nie zauważyć.
 6. Podczas prac polowych nie używaj ostrych narzędzi!!!
 7. Opryski, nawozy, paliwa używane w gospodarstwach rolnych mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia.
 8. Nie kąp się w rzekach i na żwirowniach – dno może być bardzo niebezpieczne i zdradliwe.

Podczas burzy:

 1. Nie chowaj się pod drzewami, wiatami czy słupami energetycznymi, tylko w budynku, ewentualnie w samochodzie
 2. W otwartym terenie trzeba trzymać stopy jak najbliżej siebie i przykucnąć, usiąść na plecaku.
 3. Jeśli wychodzisz z domu, pozamykaj okna i drzwi.
 4. Jeśli jedziesz autem, zatrzymaj się na poboczu lub na parkingu i przeczekaj. Nie parkuj pod drzewami i liniami energetycznymi, a także wysokimi konstrukcjami.
 5. Unikaj wzniesień i górskich szczytów. Najlepiej schronić się w niższych partiach gór, w miarę możliwości – w schronisku.
 6. Lepiej nie obserwować burzy z balkonu i odsunąć się od szyby.
 7. Należy unikać rozmów przez telefon stacjonarny i komórkowy, a także nie korzystać z urządzeń podłączonych do prądu.
 8. Jeśli burza zastanie cię nad wodą lub na wodzie, należy jak najszybciej wyjść na brzeg.

Nad wodą:

 1. Nie myśl, że świetnie pływasz i zawsze sobie poradzisz.
 2. NIE SKACZ do wody w miejscach nieznanych. Skoki na głowę mogą doprowadzić do śmierci lub kalectwa.
 3. Nie pływaj w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana.
 4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły i w czasie porywistego wiatru, a także po zmroku. 
 5. Pływaj w miejscach, które dobrze znasz lub masz pewność, że nie ma wodorostów, niebezpiecznych prądów. 
 6. Pamiętaj o kremie z filtrem i nakryciu głowy.
 7. Pamiętaj, że zabawy w wodzie powinny być dostosowane do Twojego poziomu umiejętności pływackich. Nie baw się nigdy w podtapianie, staraj się, żeby zabawa nie doprowadzała do niebezpiecznych zachowań (agresja, rywalizacja, brutalność).
 8. Pamiętaj, że materace dmuchane, kółka, rękawki  i inne zabawki służą do zabaw przy brzegu i nie są sprzętem ratunkowym.
 9. Jeśli jesteś pełnoletni pamiętaj, aby nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.
 10. Uważaj na swoją torbę, portfel i telefon.

W górach:

 1. Odpowiednie ubranie się i buty to podstawa. Płaszcz przeciwdeszczowy w plecaku to konieczność.
 2. Sprawdź prognozę pogody! W górach burza zaczyna się nagle i jest bardzo niebezpieczna.
 3. Woda i suchy prowiant w plecaku to niezbędnik. Pamiętaj, że w schroniskach przeważnie nie można płacić kartą.
 4. Naładowany telefon, powerbank i numer do GOPR/TOPR to absolutna podstawa.
 5. Zaplanuj trasę i trzymaj się szlaku. Mierz siły na zamiary.
 6. Wędruj w dobrym towarzystwie, a przed wyjściem poinformuj kogoś, gdzie się wybierasz.

Żadne zasady nie dają 100% pewności. Włącz myślenie!!! Rozsądku, odpowiedzialności i ostrożności nie zastąpi nic.

Kochani! Życzymy Wam pięknych wakacji!!! Niech pogoda będzie cudowna, towarzystwo dopisuje, a wspomnienia wywołają uśmiech na ustach przez najbliższe lata.

Kategorie
Aktualności

Kolejna kontrola PIP w tym samym zakresie przedmiotowym i czasowym

Do głównych zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy – przepisów i zasad bhp w zakładzie pracy, stosunku pracy, legalności zatrudnienia, wynagrodzeń i świadczeń
w związku z wykonywaną pracą, czasu pracy, urlopów
.

Gdy PIP pojawia się zakładzie pracy, kontroluje dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie wymienionym powyżej. Warto jednak wiedzieć, że organ nie przeprowadza kontroli, jeśli ma ona dotyczyć przedmiotu objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ (art. 58 ust.1 ustawy Prawo przedsiębiorców).

W tej kwestii można odszukać wyroki Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (wyrok: III SA/Gl 791/20) potwierdził, że celem wprowadzenia wskazanego przepisu było ograniczenie czasu trwania kontroli oraz ułatwienie działalności i ochrona dla przedsiębiorcy, tak aby ten nie musiał wielokrotnie przekazywać i przedkładać organom tych samych dokumentów, a także by nie narażać przedsiębiorcy na ewentualne różnice w ustaleniach pokontrolnych.

Przepis ten nie dotyczy następujących sytuacji ( o czym traktuje pkt. 58 ust.2 wskazanej ustawy):

 • kontrola ma dotyczyć innego okresu niż ten zakończony kontrolą;
 • ponowna kontrola ma zapobiec zagrożeniu życia lub zdrowia;
 • ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną;
 • ponowna kontrola jest konieczna do przeprowadzenia postępowania w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny;
 • ponowna kontrola jest niezbędna w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykonania decyzji lub postanowień nakazujących usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą, albo do sprawdzenia wykonania wezwania, zobowiązania, lub weryfikacji powiadomienia;
 • ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania związanego ze złożeniem korekty rozliczenia objętego uprzednio zakończoną kontrolą;
 • pojawi się uzasadnione podejrzenie, że uprzednio zakończona kontrola została przeprowadzona z naruszeniem prawa mającym wpływ na wynik kontroli lub dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe lub protokół kontroli został sporządzony w wyniku przestępstwa;
 • a także jeśli po sporządzeniu protokołu kontroli z poprzedniej kontroli wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody nieznane w chwili przeprowadzenia kontroli, w tym wskazujące na wystąpienie nadużycia prawa.

Przepis ten chroni przedsiębiorcę przed powtarzającą się kontrolą przeprowadzaną przez ten sam organ, w takim samym zakresie, objętym uprzednio zakończoną kontrolą.

Dla przedsiębiorcy z art. 58 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców wynika ochrona przed wielokrotną kontrolą tego samego organu dla tego samego obszaru kontrolowanego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)
 2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251) 
 3. Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-25 III SA/Gl 791/20 
 4. www.pip.gov.pl