Kategorie
PIERWSZA POMOC

Szkolenia, szkolenia…

Nie ustajemy ze szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Kolejne nasze wspólne szkolenie prowadzone przez Mateusza Mokrzyckiego z Passio Poland. Dziękujemy za zaufanie i współpracę. Daje nam to motywację i satysfakcję – to jest nasz wspólny cel: wysoki poziom merytoryczny i praktyczny zajęć to pewność w postępowaniu podczas zagrożenia życia lub zdrowia.

Kategorie
Aktualności

Zmiany – służba wojskowa

W zakresie dotyczącym pracodawców ustawa o obronie Ojczyzny obejmuje mechanizm ochrony stosunku pracy dla osób odbywających różne rodzaje służby oraz ich małżonków, a także mechanizm zwolnień od pracy na czas wykonywania różnych rodzajów służby.

W zakresie ochrony przed zwolnieniem, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu tej ustawy, w regulacjach ustawowych szczególny nacisk położono na zagwarantowanie żołnierzom niezawodowym pozostającym w stosunku pracy gwarancji trwałości tego stosunku, przejawiającą się brakiem możliwości rozwiązania umowy o pracę bez zgody pracownika (za wyjątkiem umowy zawartej na okres próbny oraz na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz z winy pracownika bez wypowiedzenia, a także w sytuacji gdy dochodzi do zwolnień grupowych). Pracownik podejmując bowiem decyzję o wstąpieniu w szeregi Wojska Polskiego musi mieć gwarancję, że decyzja ta nie pociągnie za sobą negatywnych skutków w postaci zwolnienia z pracy, a pracodawca udzieli mu dni wolnych na czas pełnienia służby. Ponadto w okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

W zakresie zwolnień od pracy na czas wykonywania zadań związanych z służbą wojskową przewidziano m.in. obowiązek udzielenia czasu wolnego: osobie zgłaszającej się do dobrowolnej służby wojskowej, pozostającej w stosunku pracy i odbywającej szkolenie podstawowe w wymiarze do 28 dni zakończone przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej (urlop bezpłatny na czas trwania szkolenia), pracownikowi powołanemu do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy (urlop bezpłatny na okres trwania tej służby), żołnierzom obrony terytorialnej.

Ponadto ustawa przewiduje mechanizmy wliczenia okresu różnych rodzajów służby do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok. W przypadku powołania osoby przeznaczonej do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej może ona być kierowana do odbycia szkolenia w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych. Czas trwania szkolenia może wynosić do 3 miesięcy i może być realizowany w czasie wolnym od pracy. Uczestnikom szkolenia przysługuje wówczas zwolnienie z pracy na czas niezbędny do odbycia zajęć, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dojazd, wynagrodzenie w pełnej wysokości za czas zwolnienia z pracy z powodu odbywania zajęć. Koszty związane z realizacją szkolenia oraz świadczeń pokrywa się z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. Ponadto pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, jest zobowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy. Jeżeli pracownik uzyskał podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej inne lub wyższe kwalifikacje zawodowe, pracodawca jest zobowiązany na wniosek pracownika zatrudnić go w miarę możliwości na stanowisku, które odpowiada kwalifikacjom nabytym w Siłach Zbrojnych.Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje mechanizmy zwrotu kosztów ponoszonych przez pracodawców zatrudniających u siebie żołnierzy rezerwy czy obrony terytorialnej. Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy albo będącego żołnierzem OT pełniącym służbę wojskową rotacyjnie przysługuje świadczenie pieniężne za dni, w których pełnili oni służbę wojskową. Świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza.Ustawa reguluje również kwestię wypłaty wynagrodzenia pracownika, który w trakcie miesiąca zostaje powołany do zawodowej służby wojskowej. W takiej sytuacji pracownik ten zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest zobowiązany stawić się do pełnienia tej służby. Natomiast stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby.Ustawa o obronie Ojczyzny wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kategorie
Aktualności

Pierwszy dzień wiosny

Tej WIOSNY …

… bądźmy pełni poświęcenia i determinacji. Nie idźmy na skróty! Wybierzmy rozsądek i mądrość. Kochajmy żyć!

Życzymy Wam huraganów uśmiechów. Bądźmy weseli jak SŁOŃCE, nieposkromieni jak OCEAN.

O normalność musimy samodzielnie zadbać, nie zważając na trudności. Nie odkładajmy życia na później, żyjmy TU i TERAZ. Doceniajmy każdą chwilę!

SŁOŃCA BEZ KOŃCA!

Kategorie
Aktualności

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej przypadają w szczególnym czasie i mają szczególny wymiar. Wszyscy jednoczymy się z Ukrainą i pomagamy tak jak możemy i potrafimy. 💙💛

Praca socjalna to pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Innymi słowy to współpraca z pracownikiem socjalnym, której celem jest znalezienie rozwiązania problemu, przezwyciężenie trudności i polepszenie jakości życia.

Pracownik socjalny to nie tylko zawód, który wymaga dużych kwalifikacji, to także pewnego rodzaju misja, indywidualne podejście do klientów, nieszablonowe rozwiązywanie problemów, wymagające dużej kreatywności. Pracownik socjalny pomaga w uzyskaniu poradnictwa psychologicznego, prawnego czy rodzinnego. Udziela informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych życiowych spraw.

Pracę socjalną cechuje interdyscyplinarność, co oznacza współpracę z wieloma instytucjami i specjalistami. Szeroko rozumiana praca socjalna przynosi ogromną satysfakcję, gdy podejmowane działania mają odzwierciedlenie w zmianie i rozwoju, który dokonuje się w rodzinach i osobach. Przywrócenie umiejętności samodzielnego życia i świadomość, że dzięki naszej pracy, ktoś poradził sobie z problemami i „stanął na nogi”, to najpiękniejsza nagroda.

W tym dniu, pracownikom socjalnym oraz wszystkim osobom z obszaru pomocy społecznej, składamy najpiękniejsze życzenia! Dziękujemy za współpracę❤

Słowa uznania i podziękowania muszą wybrzmieć mocno i głośno.DZIĘKUJEMY!

Kategorie
Aktualności

Większa liczba dzieci

W roku szkolnym 2021/2022 będzie można zwiększyć liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Rozwiązania te są podyktowane włączeniem dzieci z Ukrainy do polskiego sytemu oświaty.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wieksza-liczba-dzieci-w-oddziale-przedszkolnym-i-w-oddzialach-i-iii-szkoly-podstawowej—rozporzadzenie-podpisane
Kategorie
Aktualności

Dzień Kobiet

„Bóg także był autorem: Jego proza to mężczyzna, Jego poezja to Kobieta”

Kategorie
Aktualności

Zatrudnienie obywateli Ukrainy

Państwowa Inspekcja Pracy informuje, że porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP w języku ukraińskim udzielane są w dniach:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 22 111 35 88 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 89 333 17 41 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego,

od poniedziałku do środy w godzinach od 16.00 do 20.00 pod numerem telefonu 22 111 35 29 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz dolnośląskiego.

Komunikat Państwowej Inspekcji Pracy: https://behapowcy.com/uchodzcy-z-ukrainy-komunikat…/#pracadlaukraińców#zatrudnienie#legalnezatrudnienie#praca#wolnaukraina#behapowcy#komunikat#panstwowainspekcjapracy#pip

Kategorie
Aktualności

Alarm BRAVO dla Podkarpacia

OSTRZEŻENIE MA CHARAKTER PREWENCYJNY I JEST ZWIĄZANE Z AKTUALNĄ DYNAMICZNĄ SYTUACJĄ GEOPOLITYCZNĄ W UKRAINIE ORAZ WZMOŻONYM RUCHEM NA GRANICY.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

W stopniu alarmowym BRAVO należy do nich między innymi:

prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;

prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;

zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdania o charakterze terrorystycznym;

ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;

obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;

wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;

wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.