Kategorie
Aktualności

BHP w szkołach – zmiany od 28 listopada 2018 roku

Zmiany w przepisach BHP dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

28 listopada wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2018 poz. 2140). Jakie zmiany nas czekają?

  1. Przedszkola i szkoły będą miały obowiązek rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami. Rejestr będzie prowadzony przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną i będzie zawierać: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora.
  2. W planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych trzeba będzie uwzględnić równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowania zajęć w każdym dniu. Konieczne będzie także uwzględnienie możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
  3. Dyrektor będzie musiał zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw międzylekcyjnych – należy tu uwzględnić potrzeby uczniów, specyfikę placówki oraz umożliwić uczniom spożycie posiłków (zmiany te należy wprowadzić do 1 marca 2019r.).
  4. Dyrektor będzie musiał zapewnić uczniom w szkole lub placówce miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.
  5. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki, prace te muszą być prowadzone w sposób nienarażający osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki na niebezpieczeństwo i uciążliwości oraz z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
  6. Wszyscy pracownicy szkoły i placówek (nauczyciele i pracownicy obsługi) muszą być przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy (do 1 marca 2019r.). Apteczka będzie musiała być nie tylko w pokoju nauczycielskim,  laboratoriach  i kuchni, ale także w świetlicy.
  7. Protokół powypadkowy trzeba będzie sporządzić w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego i niezwłocznie doręczyć osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego Jedynie w uzasadnionych przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony w późniejszym terminie.
  8. W szkołach i placówkach, gdzie są organizowane strzelnice, należy pamiętać, by były one i ich regulaminy zgodne z ustawą z dn. 21 maja 1999r. o broni i amunicji (art. 45) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839, z późn. zm.). Zajęcia na strzelnicy może prowadzić osoba, która spełnia warunki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 3 wymienionej ustawy. Przed przystąpieniem do strzelania z broni sportowej uczniów należy zaznajomić z zasadami korzystania ze strzelnicy i bezpiecznego obchodzenia się z bronią.